bio-works
Złoża chromatograficzne WorkBeads 40 do rozdzielania biomolekuł, oparte na cross-linkowanej agarozie i dostępne dla różnych technik chromatograficznych. Charakteryzują się dobrą rozdzielczością (40-mikronowe cząstki złoża) i wysokimi przepływami (do 700 cm/godz.). Złoża WorkBeads 40 dostępne są w postaci zawiesiny do samodzielnego pakowania w kolumny chromatograficzne, jak i w postaci gotowych do użycia kolumn:

 • kolumienki BabyBIO (typu „cartridge”) zawierające 1 ml lub 5 ml złoża.BabyBio Columns
  Kolumny wykonane są z biokompatybilnego polipropylenu, zaś górny i dolny filtr z polietylenu. Kolumny można podłączyć do strzykawki, pompy lub systemu chromatografii cieczowej za pomocą złączek dla kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe 10-32)
 • kolumny szklane OptoBio 10x100mm.OptoBio
  Kolumny wykonane ze szkła borokrzemowego wymiarach: średnica 10 mm, wysokość 100 mm, zawierające 7.9 ml złoża.  Górny i dolny filtr wykonany jest z polietylenu, zaś adaptory z tworzywa PEEK. Kolumny mają podłączenia dla kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe 10-32)

Oczyszczanie białek rekombinowanych His-tag (chromatografia IMAC)

 • BabyBIO IMAC – kolumienki wypełnione złożem do chromatografii powinowactwa z zastosowaniem immobilizowanych jonów metalu, są stosowane do szybkiego, łatwego i wygodnego oczyszczania białek rekombinowanych zawierających łańcuch polihistydynowy (His-tag). Kolumny te charakteryzują się wysoką pojemnością statyczną (70 mg białka z His-tag na ml złoża) i dynamiczną (50 mg białka z His-tag na ml złoża), a także specyficznością wiązania. Generalnie, do oczyszczania białek zawierających His-tag rekomendowane są kolumny zawierające złoże Ni-NTA, ale stosowanie złóż z innym ligandem i aktywowane innym metalem może polepszyć wydajność oczyszczania i czystość produktu, zwłaszcza w eukariotycznych systemach ekspresji. Technika IMAC może też być stosowana do oczyszczania natywnych białek zawierających reszty histydyny, cysteiny lub tryptofanu.
  W ofercie dostępne są następujące typy kolumn:
  BabyBIO NTA i BabyBIO IDA – kolumny przygotowane do aktywacji wybranym metalem (np. Ni2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Ga3+), zawierające różne rodzaje ligandów (NTA – kwas nitrylotrójoctowy, IDA – kwas iminodwuoctowy).
  BabyBIO Ni-NTA i BabyBIO Ni-IDA – kolumny aktywowane jonami niklu (Ni2+)BabyBio IMAC
  BabyBIO Co-NTA
  i BabyBIO Co-IDA – kolumny aktywowane jonami kobaltu (Co2+)
  BabyBIO Cu-NTA
  i BabyBIO Cu-IDA – kolumny aktywowane jonami miedzi (Cu2+)
  BabyBIO Zn-NTA i BabyBIO Zn-IDA – kolumny aktywowane jonami cynku (Zn2+)
  Ulotka informacyjna: BabyBIO IMAC columns
  BabyBio NTA His-tag Screening kit i BabyBio IDA His-tag Screening kit – zestawy zawierające po jednej kolumnie aktywowanej jonami Ni2+, Co2+, Cu2+ i Zn2+, dostępne w wersjach 1ml i 5ml.
  Ulotka informacyjna: BabyBIO His-tag screening kits
  Poster: Easy optimization of His-tagged protein purification
 • złoża do oczyszczania białek rekombinowanych zawierających His-tag za pomocą chromatografii metalopowinowactwa (Immobilized Metal Affinity Chromatography – IMAC) – złoża zawierające różne rodzaje ligandów chelatujących (NTA – kwas nitrylotrójoctowy, IDA – kwas iminodwuoctowy lub TREN – Tris(2-etyloaminoetylo)amina). Wszystkie złoża dostępne są w formie gotowej do aktywacji wybranym metalem (np. Ni2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Ga3+), zaś złoża NTA i IDA dodatkowo już aktywowane jonami Ni2+, Co2+, Cu2+, Zn2+). Złoża aktywowane Fe3+, Ga3+ można stosować do oczyszczania fosforylowanych peptydów i białek.
  WorkBeads 40 NTAWorkBeads 40 IDA – złoża zawierające różne rodzaje ligandów (NTA lub IDA) przygotowane do aktywowania wybranym metalem
  WorkBeads 40 Ni-NTA, WorkBeads 40 Co-NTA, WorkBeads 40 Cu-NTA, WorkBeads 40 Zn-NTA – złoża z ligandem NTA aktywowane jonami niklu Ni2+, kobaltu Co2+, miedzi Cu2+ lub cynku Zn2+.
  WorkBeads 40 Ni-IDA, WorkBeads 40 Co-IDA, WorkBeads 40 Cu-IDA, WorkBeads 40 Zn-IDA – złoża z ligandem IDA aktywowane jonami niklu Ni2+, kobaltu Co2+, miedzi Cu2+ lub cynku Zn2+.
  Dostępne opakowania: 25 ml, 150 ml, 1 litr.
  Ulotki informacyjne: WorkBeads 40 NTA, IDA precharged with metal; WorkBeads 40 NTA, IDA uncharged

Multimodalna chromatografia jonowymienna (multimodal IEX chromatography)

 • WorkBeads 40 TREN – złoże do multimodalnej chromatografii jonowymiennej zawiera ligand TREN (TrisTREN(2-etyloaminoetylo)amina), który poniżej pH 9 ma ładunek dodatni. Oprócz multimodalnej chromatografii IEX złoże to znajduje zastosowanie np. przy oczyszczaniu prób podczas procesu oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (MAb). W tym przypadku, poprzez wiązanie chromatyny i innych zanieczyszczeń z komórek, złoże TREN stosowane jest do ochrony i przedłużenia żywotności kolumny z białkiem A. Alternatywnie, złoże to można stosować w końcowym etapie chromatografii podczas procesu oczyszczania MAb („polishing step”).
  Dostępne opakowania: 25 ml, 150 ml, 1 litr i większe.
  Ulotka informacyjna: WorkBeads 40 TREN
 • BabyBIO TREN – kolumienki zawierające 1 ml lub 5 ml złoża WorkBeads 40 TREN.
  Ulotka informacyjna: BabyBIO TREN

Odsalanie, wymiana buforu i usuwanie zanieczyszczeń drobnocząsteczkowych

 • BabyBIO Dsalt – kolumienki do odsalania próbek i/lub usuwania zanieczyszczeń drobnocząsteczkowych (np. znaczniki fluorescencyjne itd.), wypełnione złożem dekstranowym. Kolumienki zawierają 5 ml złoża (dla próbek 0.1 – 1.5 ml)  i 1 ml (dla próbek 20 – 300 ul). Przeznaczone do oczyszczania prób białek, peptydów (Mr > 5000 D), kwasów nukleinowych i innych biomolekuł o podobnej wielkości.
  Ulotka informacyjna: BabyBIO Dsalt

Chromatografia jonowymienna (Ion Exchange Chromatography – IEX)

 • BabyBIO Q, BabyBIO S, BabyBIO DEAE – kolumienki ze złożem do chromatografii jonowymiennej, zawierające silny wymieniacz anionowy (Q), silny wymieniacz kationowy (S) lub słaby wymieniacz anionowy (DEAE).
  Ulotka informacyjna
  : BabyBIO Q, S, DEAE
 • OptoBio 40Q 10×100, OptoBio 40S 10×100 – szklane kolumny ze złożem do chromatografii jonowymiennej, zawierające silny wymieniacz anionowy (Q) lub silny wymieniacz kationowy (S). Objętość złoża: 7.9 ml, prędkość przepływu do 6 ml/min, wysoka pojemność dynamiczna kolumny (47 mg BSA/ml dla kolumny Q i 150 mg BSA/ml dla kolumny S). Idealne do oczyszczania na małą skalę oraz optymalizacji w opracowywaniu i skalowaniu bioprocesu.
  Ulotka informacyjna: OptoBio 10×100 Q, S
  Poster: Prepacked OptioBio columns for small scale purifications and process development
 • złoża do chromatografii jonowymiennej
  WorkBeads 40 DEAE
  – słaby wymieniacz anionowy
  WorkBeads 40 Q – silny wymieniacz anionowy
  WorkBeads 40 S – silny wymieniacz kationowy
  Dostępne opakowania: 25 ml, 200 ml, 1 litr, 5 litrów.
  Ulotki informacyjne: WorkBeads 40 DEAE, WorkBeads 40 Q+S

Filtracja żelowa (Size Exclusion Chromatography – SEC, Gel Filtration – GF)

 • złoża do filtracji żelowej (Gel Filtration, Size Exclusion Chromatography)
  WorkBeads 40/100 SEC
  – do rozdzielania białek 10 – 150 kD
  WorkBeads 40 SEC – do rozdzielania białek 50 – 1200 kD
  WorkBeads 40/10 000 SEC – do rozdzielania bardzo dużych białek i cząstek wirusowych (do 10 000 kD)
  Dostępne opakowania: 25 ml, 300 ml, 1 litr, 5 litrów.
  Ulotka informacyjna: WorkBeads 40 SEC

Oczyszczanie przeciwciał i immunoprecypitacja

 • WorkBeads Protein A – złoże do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych metodą chromatografii powinowactwa, zawierające rekombinowane białko A. Złoże można wykorzystywać w kolumnach typu „spin”, kolumnach grawitacyjnych, wielostudzienkowych płytkach z filtrem, a także w adsorbcji typu „batch” oraz w immunoprecypitacji.
  Dostępne opakowania: 1.5 ml, 5 ml, 10 ml, 100 ml i większe.
  Ulotka informacyjna: WorkBeads Protein A
 • BabyBIO A – kolumienki zawierające 1 ml lub 5 ml złoża z białkiem A, do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych na małą skalę lub do początkowej optymalizacji przy opracowywaniu procesu.
  Ulotka informacyjna: BabyBIO A

Złoża aktywowane do przyłączania ligandów

 • złoża aktywowane chemicznie do wiązania różnych ligandów. Aktywna grupa bromohydrynowa złoża wchodzi w reakcję z grupami aminowymi (-NH2), sulhydrylowymi (-SH) lub hydroksylowymi (-OH), umożliwiając łatwe, niezawodne i stabilne przyłączenie ligandu.
  WorkBeads 40/1000 ACT
  – do wiązania małych cząsteczek i peptydów
  WorkBeads 40/10 000 ACT – do wiązania immunoglobulin i innych dużych cząsteczek
  Dostępne opakowania: 25 ml, 300 ml, 1 litr, 5 litrów.
  Ulotka informacyjna: WorkBeads 40 ACT
 • BabyBIO ACT – kolumienki zawierające 1 ml lub 5 ml złoża WorkBeads 40/1000 ACT do wiązania ligandów.
  Ulotka informacyjna: BabyBIO ACT

Dodatkowe informacje na stronie producenta: http://www.bio-works.net